เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์วัดศรีสุพรรณ ได้รับการดูแลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของวัดศรีสุพรรณ ศูนย์นี้มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารของวัดศรีสุพรรณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในวัดและนอกวัดทั้งหมด เช่น ข้อมูลหลักของวัดศรีสุพรรณ ข้อมูลมูลนิธิวัดเงิน ข้อมูลชุมชนศรีสุพรรณ ข้อมูลวิสาหกิจชุมชนวัดศรีสุพรรณ เว็บไซต์นี้ยังประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของทางวัดและทางชุมชน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการสร้างงานสร้างอาชีพ และการสร้างเศรษฐกิจของชุมชนวัดศรีสุพรรณ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่