วัดศรีสุพรรณ

วัดศรีสุพรรณ

ชุมชนศิลปะหัตถกรรมเครื่องเงินย่านวัวลาย  วัดศรีสุพรรณ เรามีความตั้งใจมั่นในการที่จะสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มรดกทางภูมิปัญญา ศิลปะการทำเครื่องเงินที่มีประวัติและได้รับการสืบทอดมาจากบรรพชนอย่างยาวนาน และได้รับการอนุรักษ์สืบสานกันไว้จากรุ่นสู่รุ่น